Rett til innsyn; kopi av journal og røntgen

0
90

Pasientens rett til utlevering av journalopplysninger fremkommer i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

Pasientens rett til innsyn beskrives nærmere i artikkel 15, samt i forskriften. 
3. Den behandlingsansvarlige skal gjøre tilgjengelig en kopi av personopplysningene som behandles. Dersom den registrerte anmoder om flere kopier, kan den behandlingsansvarlige kreve et rimelig gebyr basert på administrasjonskostnadene. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form.

Det må tydes slik at elektronisk tilgjengelig informasjon, også kan kreves utlevert i elektronisk format. Røntgenbilder spesielt.

Pasienten må be helsepersonellet som har ført journalen, eller journalansvarleg, om innsyn. Om det ikkje ligg føre særlege tilhøve skal pasienten kunne få innsyn i alle opplysingar. Det er som hovudregel ikkje anledning til å ta gebyr for slikt innsyn.

Kommentar: Tannlegen kan sikkert kreve utgift til porto dekket, men ikke merarbeidet. Men det blir smått å ta betalt for dette. Elektronisk brev medfører  en utgift på omkring 7 kr.

Konklusjon:

Pasienten har krav på å få innyn i, og utskrift av, hele sin journal. Pasienten har krav på å få informasjonen i elektronisk format. Tjenesten skal være gratis.

 

 

Mer informasjon og referanser:


 

LOVDATA :  Forskrift om pasientjournal

 

Fra Fylkesmann: https://www.fylkesmannen.no/nb/vestland/helse-omsorg-og-sosialtjenester/helsetjenester/innsyn-retting-og-sletting-i-pasientjournal/

Stortinget fatta 15. juni 2018 avgjerd om å innlemme personvernforordninga (GDPR – General Data Protection Regulation) i Norges lov (i Norges EØS-avtale). Personvernforordninga skal sikre full harmonisering av personvernreglane for heile EU- og EØS-området.

For innsynsretten etter pasient- og brukarrettslova vert viktigaste endring at innsynsretten no som hovudregel skal være gratis. Det er difor ikkje lenger heimel for å gi innsyn mot eit gebyr som tidlegare (Normaltariffen, kapittel II, B, takst 5) med mindre det ligg føre særlege tilhøve.

Innsyn i journal

Ein pasient, eller ein representant for pasienten, har rett til innsyn i eigen journal, jf. pasient- og brukarrettslova § 5-1, jf. personvernforordninga artikkel 15. Den som er ansvarleg for journalen har plikt til å gi innsyn, jf. helsepersonellova § 41. Pasienten har i den anledning krav på kopi av journalen og innsyn skal som hovudregel vera gratis, jf. personvernforordninga artikkel 15 nr. 3.

Innsynsretten er ein pasientrett og pasienten har klagerett, jf. pasient- og brukarrettslova § 7-2. Fylkesmannen er klageinstans, men klagen skal først handsamast av den som har teke stilling til kravet.

I praksis

Pasienten må be helsepersonellet som har ført journalen, eller journalansvarleg, om innsyn. Om det ikkje ligg føre særlege tilhøve skal pasienten kunne få innsyn i alle opplysingar. Det er som hovudregel ikkje anledning til å ta gebyr for slikt innsyn.

 


Fra Tidende 2008: IKKE oppdatert:

Hjem / Utgaver / 2008 / 5 / Rett til innsyn i journal og utskrift eller kopi av journal

Rett til innsyn i journal og utskrift eller kopi av journal

Sekretariatet får regelmessig spørsmål om hvilken adgang pasienter har til innsyn i journal, og i hvilken grad man plikter å utlevere journalutskrift eller journalkopi. Her følger en oversikt over de viktigste reglene om dette.

Helsepersonelloven § 41 pålegger tannleger å gi innsyn i journal til den som har krav på det etter pasientrettighetsloven § 5 – 1. Det er altså sistnevnte bestemmelse som klarlegger hvilke rettigheter pasienten har, og dermed hva tannlegenes forpliktelser består i.

Pasientrettighetsloven slår fast at pasienten har rett til innsyn i sin egen journal. Dette gjelder også bilag til journalen. Hvis pasienten spør særskilt, så har vedkommende også rett til utskrift av journalen eller eventuelt en kopi. Originaldokumentasjonen er tannlegen pliktig å oppbevare så den skal pasienten ikke ha.

Journalen inneholder ofte faguttrykk som ikke uten videre er forståelig for folk flest. Derfor har pasienten i henhold til loven også rett til en enkel og kortfattet forklaring av faguttrykk. Det er viktig å merke seg at det er pasienten som har krav på innsyn. Hvis andre ber om innsyn på vegne av pasienten, bør man forvisse seg om at pasienten virkelig har samtykket til innsynet.

For helhetens del nevnes også at innsyn i journal kan nektes hvis det er påtrengende nødvendig for å hindre fare for liv og helse, men det er en lite aktuell bestemmelse ift. opplysninger man forventer å finne i tannlegejournaler.

Ofte stilles det spørsmål ved om innsynet og retten til utskrift eller kopi også omfatter røntgenbilder. Svaret er at bildene anses som en del av journalen med mindre de funn som bildene viser, er notert i journalen slik at bildene i seg selv blir overflødige. Dermed vil pasienten som regel også ha rett til kopi av røntgenbilder.

Hvis pasienten ber om utskrift eller kopi av journalen, så medfører det visse kostnader. Av den grunn er det adgang for tannlegen å ta betaling for utskrift/kopi. Dette fremgår i forskrift om pasientjournal § 12. Betalingen som kreves skal ikke overstige det beløp som er fastsatt i takster for privatpraktiserende leger (taksten er gjort gjeldende både for tannleger og annet helsepersonell). Taksten utgjør per i dag 85 kroner, men dette er altså et maksimalbeløp og ikke til hinder for at man krever en lavere sum. Journaler kan ha svært varierende størrelse, og det beløp man forlanger er forutsatt å være tilpasset hva det reelt sett medfører av arbeid å gi pasienten kopi eller utskrift.