Hjem Biblioteket MYNDIGHETER OG OFF. INNSATS

MYNDIGHETER OG OFF. INNSATS

> Bibliotekskategorien “MYNDIGHETER OG OFF. INNSATS”:

“Myndighetsjuss” kan assosieres med Helsedepartementet (HOD) og Helsedirektoratet (HDIR). Dette fordi vårt tannlegeyrke er sterkt bundet opp til våre nærmeste overordnede, nemlig HDIR (som igjen er underlagt HOD). Når vi med våre saker står overfor våre overordnede i HDIR, føles det ofte maktesløst. På tannhjulet har vi saker med Autorisasjonskontor, Medisinsk utstyr, Pasientskaderstatning osv., saker der byråkratiet unngår å svare. Når vi får byråkratiske formulering eller avslag på krav, føler vi oss ofte alene som helsepersonell. MEN VI ER IKKE ALENE:  Media kommer ofte med nyheter som likner den behandling vi føler at vi får. For å få en oversikt over våre saker kontra de allmenne saker, velger vi å kategorisere mange av våre saker inn under HOD/HDIR slik at vi kan se og sammenlikne på ETT sted.

For kategorien har vi sortert ut relevant offentlig informasjon som myndighetene oppdaterer jevnlig:

“HØRINGER” fra HDIR POSTJOURNAL fra HDIR og HOD

Liste over norske statlige styrer, råd og utvalg

Vi har funnet en stor liste over myndighetsbaserte styrer og råd som sikkert kan være til hjelp, på WIKIPEDIA
Det startet egentlig med store problemer med å finne fram til rette kontor i Helsedirektoratet; Du finner en liste her, som hele tiden blir endret. Tror vi.

Kvalitet på medinsk utstyr benyttet i tannlegevirksomhet

NIOM publiserte 29.juni 2016 en kort artikkel om "Quality of medical devices used in dentistry". Der beskrives at det er internasjonal aktivitet rundt temaet, og at man er opptatt av å kvalitetssikre medisinsk utstyr brukt i Tannlegepraksis. Det starter bra: "Kvaliteten på dentalt utstyr har vært diskutert i et århundre..." : La oss se om dette fører noe steds hen

Medisinskfaglige utfordringer ved helseforetaksreformen

Dette er fra en tale Helseminister Dagfinn Høybråten; Innledning til debatt under Legeforeningens landsstyremøte i Tromsø, 5. juni 2002
"Meldesystemene fungerer ikke, validering mangler: Sist vinter fikk det politiske systemet en påminning om en virkelighet som berører mange av dere; pasienter skades som følge av at utstyr og/eller metoder ikke holder mål. Jeg tenker her på den såkalte Dent-O-Sept-saken. De innspillene og tilbakemeldingene vi fikk fra sykehusene var her til stor nytte. Hovedansvaret i denne saken ligger helt klart hos en produsent som ikke oppfylte de forutsetningene som var stilt."
"Disse penslene ble benyttet uten noen forutgående validering eller noen kritisk gjennomgang i forhold til funksjon. Er dette allment? Blir utstyr og metoder virkelig tatt i bruk, uten noen kritisk gjennomgang i forkant?" (Focus tenkte også på 4U-kompositt :-)

Dent-O-Sept saken – endelig rapport

20040120 kom pressemelding: Nasjonalt folkehelseinstitutt, Sosial- og helsedirektoratet, og Statens helsetilsyn har nå utarbeidet sluttrapporter om Dent-O-sept saken, og rapportene ble avgitt til Helsedepartementet i dag 20. januar. -Kartleggingen av smitteomfanget i Dent-O-Sept saken er nå er avsluttet. Resultatene og tilråingene er i stor grad allerede fulgt opp eller er under oppfølging, uttaler helseminister Dagfinn Høybråten.

Kartlegging av Pseudomonas aeruginosa-infeksjoner fra Dent-O-Sept munnpensler

Rapport 2003:13 fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.
Blant konklusjonene finner vi: Pensel- og pasientkartleggingsundersøkelsene slår entydig fast en sammenheng mellom Dent-O-Sept munnpensel og smitte og sykdom hos mennesker.
Utbruddstammen påvist i til sammen 76 ulike pensler fra 12 ulike produksjonsserier.
Til sammen 231 pasientene fikk påvist utbruddsstammen av Pseudomonas aeruginosa. Av disse døde 71 pasienter mens de var innlagt og sju andre ble rapportert med følgetilstander. Alle de som døde hadde alvorlige bakenforliggende sykdommer.

Stortinget – Møte tirsdag den 8. april 2003 kl. 10

Sak#2: Innstilling fra sosialkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene John I. Alvheim og Harald T. Nesvik om å be Regjeringen legge frem forslag til lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskade mv., slik at det kan gis erstatning for "tort og svie"
Vi ønsker også at Regjeringen skal vurdere en utvidelse av den midlertidige pasientskadeerstatningsordningen, slik at det kan gis erstatning for tort og svie også for dem som er påført skader ved bruk av Dent-O-Sept.
Statsråd Dagfinn Høybråten: Jeg er, som forslagsstillerne, opptatt av at vi i Norge skal ha en ordning med erstatning ved pasientskader som gir erstatning der det er grunnlag for det, og som virker rettferdig. Likeledes er jeg opptatt av at det etter Dent-O-Sept-saken må sikres at lignende ikke skjer igjen, og at de som har rett til erstatning, får det. Jeg har tatt ansvaret for oppfølgingen av denne saken, i tråd med den redegjørelsen jeg gav Stortinget, og jeg har senest i budsjettdokumentene rapportert til Stortinget om hvordan jeg har fulgt opp dette.

Dent-o-sept henlagt sept.2002

Riksadvokaten ga 12. april 2002 ordre om at det ble iverksatt etterforskning mot Snøgg Industrier. 2. sept 2002 kommer pressemeldin fra Politiet om at man etter en samlet vurdering av bevisene har kommet til at det ikke kan føres bevis for at bedriften har opptrådt på en slik måte at straffeansvar kan gjøres gjeldene etter §12 i lov om medisinsk utstyr.

20020415 RAPPORT FRA FYLKESLEGENS TILSYN MED SNØGG

Fredag 12.4.2002 ble det foretatt en gjennomgang av produksjonslokaler og produksjonsprosess for Dent-O-Sept med henblikk på å finne årsaken til at Dent-O-Sept blir forurenset med seudomonas aeruginosa. Denne rapporten gir en oppsummering av det som fremkom under tilsynsbesøket i produksjonslokalene. Rapporten inneholder en beskrivelse av produksjonsprosessen, spesielt med hensyn til den "våte" delen av produksjonen. De foreløpige resultatene fra laboratorieanalysene viser at man finner Pseudomonas aeruginosa i ferdig produkt og i fuktemiddlet som benyttes under produksjonsprosessen. Det er derfor mest sannsynlig at fuktemiddelet er årsaken til forurensningen. Det er foreløpig ingen forklaring på hvordan fuktemiddelet (Dent-O-Sept-løsningen) kan bli forurenset med Pseudomonas aeruginosa

Dent-O-Sept munnpensel som smittekilde for alvorlig sykehusinfeksjon

20020417: Dette er en 39 siders Rapport fra Helsetilsynet 6/2002, TIL helseminister Dagfinn Høybråten 17.04.02 Dent-O-Sept munnpensel som smittekilde for alvorlig sykehusinfeksjon. Rapporten ser ut til å konsentrere seg om ulike prosedyrer for munnstell i norske sykehus, fremfor å forvisse seg om at penselen ikke er infisert med bakterier før bruk.

Forskrift om bruk av engangsutstyr

Vet du hva dette merket betyr? 1. januar 2014 trådte “Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr” i kraft. Denne forskriften skal sikre at...